Zmeny v dokumentácii k produktom Pioneer Investments platné od 1. januára 2016


Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás týmto informovať, že z rozhodnutia spoločnosti Pioneer Asset Management, a. s. (ďalej len „Spoločnosť"), dôjde s účinnosťou od 1. januára 2016 k nižšie uvedenému doplneniu a úprave Všeobecných obchodných podmienok Pioneer Investments (ďalej len „VOP“) a Informácií pre zákazníkov Pioneer Investments (ďalej len „IPZ“).
Dovoľte, aby sme Vas uistili, že k týmto úpravám v dokumentácii Spoločnosť pristúpila predovšetkým v záujme zachovania maximálnej transparentnosti voči Vám, našim váženým klientom, a výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.


• Informácie o predávaní informácií daňovej správe

Doplnenie súhlasu klienta týkajúceho sa oznamovania podľa spoločného štandardu pre oznamovanie (CRS) do odseku 8.9. VOP v znení:


8.9. Klient prehlasuje, že si je vedomý existencie spoločného štandardu pre oznamovanie (ďalej len „CRS“), ktorý obsahuje štandardy pre oznamovanie a náležitú starostlivosť, ako základ automatickej výmeny informácií v oblasti daní. Klient v tejto súvislosti súhlasí, že Spoločnosť bude vymieňať osobné údaje sa správcami dane a inými národnými orgánmi, ktoré ich potom ďalej poskytnú daňovým úradom v jurisdikcii iných štátov. Požiadavky na CRS platí pre nové finančné účty otvorené od 1. januára 2016, ďalej je povinnosťou Spoločnosti doplniť príslušné údaje u už existujúcich účtov, a to počas nasledujúceho jedného roka, prípadne dvoch rokov, v závislosti od typu už existujúceho účtu.

Doplnenie textu IPZ o nasledujúce informácie k Zákonu FATCA:
12.3.1 FATCA
Zákon o podávaní informácií o zahraničných účtoch pre daňové účely (Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“), ktorý bol nedávno prijatý v Spojených štátoch amerických, sa vyžaduje, aby Spoločnosť alebo Fond (prostredníctvom Spoločnosti) získal o svojich investoroch isté údaje totožnosti a prípadne ich poskytol americkému federálnemu daňovému úradu (US Internal Revenue Service). Pod podmienkou určitých prechodných pravidiel budú investori, ktorí Spoločnosti alebo jej zástupcom neposkytnú požadované informácie, podliehať 30% zrážkovej dani z obdržaných distribúcií a z výnosov z akéhokoľvek predaja alebo nakladania s nimi. Akékoľvek uvalené zrážkové dane budú ošetrené ako distribúcia investorom, ktorí požadované informácie neposkytli. Podiely týchto investorov budú spravidla aj podliehať povinnému spätnému odkupu.
FATCA sa stala súčasťou právneho poriadku Českej republiky na základe Dohody medzi Českou republikou a Spojenými štátmi americkými o zlepšení dodržiavania daňových predpisov v medzinárodnom meradle a vzhľadom na právne predpisy Spojených štátov amerických o informáciách a ich oznamovanie všeobecne známe ako Foreign Account Tax Compliance Act a zákona č. 330/2014 Sb., o výmene informácií o finančných účtoch so Spojenými štátmi americkými na účely správy daní („Zákon FATCA“).
V zmysle napĺňania požiadavky Zákona FATCA je Spoločnosť povinná hlavne zhromažďovať, spracovávať a oznamovať príslušné údaje správcovi dane.

Doplnenie textu IPZ o nasledujúce informácie k CRS (GATCA):
12.3.2 CRS (GATCA)
Spoločný štandard pre oznamovanie (ďalej len „CRS“) zahŕňa štandardy oznamovania a náležitú starostlivosť, ako základ automatickej výmeny informácií v oblasti daní. CRS je štandard vytvorený v rámci OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj). Jedná sa o požiadavky kladené na finančné inštitúcie (tj. aj Spoločnosť), ktoré finančným inštitúciám stanovili postupy tzv. náležitej starostlivosti o klientov, vrátane zisťovania a vyhodnocovanie informácií, a ktoré majú pomôcť finančným správam v boji s daňovými únikmi. Predpokladá sa, že práve finančné inštitúcie disponujú, či by mali disponovať, informáciami o svojich klientoch, v kontexte CRS predovšetkým nerezidentoch, ktoré budú v budúcnosti odovzdávané medzi finančnými správami krajín zapojených do CRS. V zmysle naplnenia požiadaviek podľa CRS je Spoločnosť povinná najmä zhromažďovať, spracovávať a oznamovať príslušné údaje správcovi dane.
CRS vychádza z princípov amerického zákona FATCA, avšak hlavným princípom CRS je daňové rezidenstvo a daňové identifikačné číslo (DIČ), prípadne Tax Identification Number (TIN). Predmetom oznamovania potom budú najmä údaje o právnických a fyzických osobách so sídlom v inej jurisdikcii (nerezidentoch), ktorí sú majiteľmi finančných účtov. Informácie o týchto finančných účtoch budú vymieňané vzájomne medzi daňovými úradmi jednotlivých krajín prostredníctvom lokálnych finančných inštitúcií.
Požiadavky na CRS platí pre nové finančné účty otvorené od 1. januára 2016, pričom je povinnosťou Spoločnosti doplniť príslušné údaje u už existujúcich účtov, a to počas nasledujúceho jedného roka, prípadne dvoch rokov, v závislosti od typu už existujúceho účtu.
V októbri 2015 bol otvorený v rámci webovej stránky OECD portál o automatickej výmene informácií - adresa:www.oecd.org/tax/automatic-exchange. Na tejto stránke je k dispozícii komplexný prehľad v oblasti automatickej výmeny informácií, obzvlášť s prihliadnutím na CRS. Ďalej je na tejto stránke k dispozícii rovnako prehľad legislatívy a smerníc, ktoré národné jurisdikcie prijali na účely implementácie CRS. Tiež je tu uvedená informácia o DIČ (TIN) a pravidlách daňovej rezidencie za účelom pomoci poplatníkom a finančným inštitúciám, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z CRS.
Zoznam zúčastnených jurisdikcií na účely CRS možno potom nájsť tu:
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

Úplné znenie vyššie uvedených dokumentov platných od 1. januára 2016 (VOP, IPZ) je Vám k dispozícii tu.

Ďakujeme Vám za pochopenie
S priateľským pozdravom

Pioneer Asset Management, a.s.