Premenovanie Pioneer Funds - America

19.4.2006

Dňa 19.4.2006 vstúpil v platnosť nový názov pre podfond Pioneer Funds - America. Nový názov znie Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund. Cieľom premenovania je docieliť lepšiu identifikáciu podfondu pre investorov vzhľadom k jeho pôvodu a primárnemu investičnému cieľu zameraného na akcie spoločností pôsobiacich v Spojených štátoch.

Súšasne došlo tiež okrajovo k doplneniu investičnej stratégie tohto podfondu, pri čom nedošlo ku zmene investičnej stratégie, ako takej. Podrobný opis stratégie je uvedený v dodatku k Prospektu a manažérskym pravidlám, ktorý je týmto aktualizovaný taktiež na našich internetových stránkach.