Zmeny v dokumentácii k produktom Pioneer Investments platné od 19. októbra 2015


Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že z rozhodnutia spoločnosti Pioneer Asset Management, a. s. (ďalej len „Spoločnosť"), dôjde s účinnosťou od 19. októbra 2015 k nižšie uvedeným zmenám vo Všeobecných obchodných podmienkach Pioneer Investments (ďalej len „VOP“), v Informáciách pre zákazníkov (ďalej len „IPZ“) a v Cenníku Pioneer Invest.

Dovoľte, aby sme Vas uistili, že k týmto úpravám v dokumentácii Spoločnosť pristúpila predovšetkým v záujme zachovania maximálnej transparentnosti voči Vám, našim váženým klientom, a výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

Technická zmena v úhrade nákladov na príspevky do Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi
Vo vloženom odseku 7.8 VOP je upravený spôsob úhrady nákladov súvisiacich s povinnosťou Klienta hradiť príspevok do Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „GF OCP“) odlišne od pravidiel pre úhradu ostatných nákladov, ako sú opísané v odseku 7.7 VOP.
Klient, pokiaľ nie je v príslušnom cenníku stanovené inak, nehradí výdavky Spoločnosti súvisiace s jeho povinnosťou hradiť príspevok do GF OCP. Aktuálne Klient nemá uvedenú povinnosť v prípade žiadneho z existujúcich produktov Pioneer Investments.

V prípade, že Klient v budúcnosti bude povinný tieto náklady hradiť, bude náklad na príspevok do GF OCP naďalej splatný spolu s odplatou, ku ktorej sa vzťahuje, a bude o neho znížená investovaná čiastka.

Upresnenie informácií k nahrávaní telefonických hovorov
V odsekoch 8.7 a 8.8 VOP a tiež v odseku 12.1.16 IPZ boli upresnené informácie o nahrávaní telefonických hovorov za účelom vnútornej kontroly služieb a zvyšovania ich kvality pre Klientov. Spoločnosť doplnila VOP a IPZ o tieto vysvetľujúce ustanovenia preto, aby tú skutočnosť, že telefonické hovory s Pioneer Investments môžu byť nahrávané, rovnako ako to, že môžu slúžiť ako dôkaz (tu najmä vtedy, ak Spoločnosť overuje Vaše zmluvy a pokyny), zdôraznila a predišla tomu, aby ste taký prístup nechápali ako prekvapujúci vo vzťahu k plneniu Vašej zmluvy. Odvolanie sa na obsah nahrávky Vašej komunikácie s nami môžete samozrejme využiť aj Vy.

Úprava Cenníka Pioneer Invest
V Cenníku Pioneer Invest dochádza k úprave v časti týkajúcej sa spôsobu stanovenia nákupného poplatku, a to k odstráneniu vety " V prípade úhrady poplatku Vopred „EXPRES“ je výsledná sadzba poplatky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta ". Spoločnosť po dátumu 19.10.2015 už sadzbu odplaty nebude zaokrúhľovať.
Ostatné úpravy formálneho charakteru
Úplne znenie VOP účinných od 19. októbra 2015 je Vám k dispozícii tu.
Úplne znenie IPZ účinných od 19. októbra 2015 je Vám k dispozícii tu.
Cenník Pioneer Invest platný od 19. októbra 2015 nájdete tu.

Ďakujeme Vám za pochopenie
S priateľským pozdravom

Pioneer Asset Management, a.s.