Pioneer Funds - European Equity Target Income za prvý polrok 2014 vyplatil dividendový výnos vo výške 3,5%

Európsky akciový podfond Pioneer Funds - European Equity Target Income, ktorý je slovenským investorom k dispozícii od marca tohto roku, pokračuje v úspešnom trende vyplácania vysokých dividend. Za prvý polrok roku 2014 vyplatil dividendu vo výške 2,3492 eur na podielový list v eurovej triede s výplatou dividend, čo v zodpovedá výnosu za polrok vo výške 3,5%. V rokoch 2012 aj 2013 podfond vždy prekonal cieľované dividendy, pričom v oboch prípadoch vyplatil dividendu presahujúcu 7%.
K 28. júlu 2014 dosiahol podfond v SR v dividendovej triede sumu aktív pod správou vo výške 8 miliónov eur. Celková hodnota aktív pod správou eurových tried podfondu celosvetovo činí viac ako 1,248 miliárd eur.

Viac informácií o podfonde Pioneer Funds - European Equity Target Income nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.


Upozornenie:
Pred investíciou sa zoznámte s prospektom fondu, legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami investície v danej krajine, majte na pamäti, že investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a že nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Návratnosť investovaných prostriedkov nie je v žiadnom prípade zaručená.
Viac informácií o fonde, podmienkach investovania a rizikách s ním súvisiacich nájdete na www.pioneerinvestments.sk. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf