Pioneer Investments: Výhľad na rok 2014 - zvládanie prechodov

Sme presvedčení, že v tomto roku bude pre ekonomiku a finančné trhy kľúčové očakávanie ohľadom vývoja úrokových sadzieb.

Americká ekonomika má vzhľadom na jej dlhodobý potenciál nakročené k rýchlemu rastu.

Úloha ECB sa mení: po tom, čo odvrátila riziko kolapsu eura, bude sa snažiť odvrátiť defláciu v najslabších krajinách.

V rámci našej strategickej alokácie naďalej uprednostňujeme rizikové aktíva, avšak aktuálne ocenenie môže znižovať potenciál dlhodobých nominálnych výnosov.

Sme presvedčení, že ocenenie európskych akcií je v porovnaní s americkými lepšie.

Kľúčovou témou tohtoročných výhľadov nie je len vývoj globálnej ekonomiky v roku 2014. S ohľadom na rozdiely v menových politikách bude významnejšie to, či tento rok poskytne podmienky pre vyváženejší a udržateľný rast. Práve to bude zásadné pre podporu finančných trhov, najmä rizikových aktív, a pre zamedzenie vzniku nových bublín a nestability.

V našich výhľadoch na rok 2013 („Rizikové aktíva stále tancujú, ako centrálne banky pískajú") sme uvádzali, že spoločné úsilie hlavných centrálnych bánk o zachovanie krehkého oživenia podporí rizikové aktíva, a že riadenie "ústupových stratégií" z príliš uvoľnenej politiky by malo byť hlavným zdrojom volatility trhu.

Veríme, že aj v roku 2014 budú centrálne banky stáť v centre pozornosti, vzhľadom k tomu, že udržujú uvoľnenú menovú politiku podporujúcu rizikové aktíva. Avšak ich aktivita v danom smere bude stále menej efektívna a my v tomto roku voláme po výraznom zlepšení ekonomických podmienok, ktoré potvrdí našu strategickú preferenciu rizikových aktív. Mnohé rizikové faktory ešte nie sú z hry vonku. Množstvo likvidity pumpovanej zo strany centrálnych bánk zaznamenalo nebývalý podiel na HDP. Celková výška dlhu v ekonomike je stále vysoká a narastajúca nerovnosť v príjmoch a demografický vývoj vyvolávajú obavy o udržanie sociálnej stability.

Americká ekonomika má vzhľadom na jej dlhodobý potenciál nakročené k rýchlemu rastu. Kľúčovou témou pre ňu bude prechod z ekonomického modelu založeného na dlhu a likvidite na udržateľnejší rast. Sektory domácností a firiem budú opäť motorom pre vytváranie nových pracovných miest, a teda založené na širokom prerozdeľovaniu príjmov a bohatstva. Znižovanie zadlženosti súkromného sektora je v pokročilej fázy, cyklické súčasti ekonomiky sa zlepšujú a s odkazom na silnejší rast by brzda fiškálnej konsolidácie mala byť v porovnaní s rokom 2013 tento rok výrazne slabšia.

Federálny rezervný systém (FED) začal v decembri s prechodom k normálnej menovej politike zmierňovaním (TAPERING) svojho prvotného stimulačného programu známeho ako kvantitatívne uvoľňovanie (QE). Avšak v rovnakej dobe FED súčasne určil ďalší smer jasným oddelením konca QE od ďalšieho cyklu rastúcich úrokových sadzieb. Sme presvedčení, že v tomto roku bude pre ekonomiku a finančné trhy kľúčový práve vývoj úrokových sadzieb, v dôsledku ktorého môže dôjsť k prudkému nárastu výnosov dlhopisov a podlomeniu reálnej ekonomiky.

V Európe sa zdá, že končí väčšina fiškálnych konsolidácií a ekonomický výhľad sa tak zlepšuje. Dôraz na obnovenie konvergencie medzi krajinami eurozóny, a to najmä v oblasti obchodu a zostatkov bežného účtu, je očividný. Na druhej strane, rozdiely v trendoch rastu HDP stále existujú, sprevádzané niekoľkými citlivými oblasťami. Sociálne vplyvy vysokej miery nezamestnanosti v periférnych krajinách sú toho najlepším príkladom. Myslíme si však, že v cenách trhu sa tieto oblasti plne neodrážajú. Rozdelenie (fragmentácia) úverových trhov, ktoré najviac zasahuje takmer všetky banky poskytujúce úvery malým a stredným podnikom, vykazuje len malé zlepšenie, pretože dopyt po úveroch je prakticky zmrazený.

V tejto súvislosti sa domnievame, že úloha ECB sa mení: po tom, čo odvrátila riziko kolapsu eura, sa bude snažiť odvrátiť defláciu v najslabších krajinách. To je podstatou novembrového zníženia úrokových sadzieb a rokovania o nových netradičných programoch na podporu ekonomiky. V roku 2014 môže byť prechod k Bankovej únii braný ako spôsob prekonať fragmentáciu na úverových trhoch. Prvým dôležitým kontrolným bodom bude záťažový test súvah bánk, ktorého výsledky prispejú k posúdeniu sily oživenia v eurozóne.

Ekonomické oživenie je vidieť aj v Japonsku - ako sa zdá, opatrenia s cieľom vyviesť ekonomiku z dlhodobo trvajúcej deflácie, sa vyplácajú. Očakávame, že expanzívna pozícia Bank of Japan (BOJ) bude pokračovať, s hlavným (požadovaným) efektom v podobe slabšieho jenu. Avšak, pochybnosti o účinnosti nového balíka známeho ako Abenomics v strednodobom až dlhodobom horizonte zostávajú, pretože štrukturálne reformy majú pred sebou ešte dlhú cestu. Kým cyklický výhľad pre hlavné rozvinuté krajiny je stále silnejší, rozvíjajúce sa ekonomiky ku globálnemu rastu v roku 2014 pravdepodobne prispejú menej, hoci trend by mal zostať pozitívny.

Často sme zdôrazňovali, že rozvíjajúce sa trhy nie sú homogénnou skupinou a nemôžeme prehliadať význam selektívneho prístupu v rámci jednotlivých krajín, s odolnosťou voči vonkajším šokom / rizikám ako jedným z hlavných investičných kritérií. Väčšina rozvíjajúcich sa ekonomík čelí náročnému prechodu z ekonomického modelu riadeného exportom a investíciami k modelu ekonomiky postavenej na raste vnútorného dopytu. Úspech tohto prechodu bude podľa nášho názoru závisieť od plnenia štrukturálnych reforiem. Sme presvedčení, že Čína je teraz v postavení, ktoré jej umožňuje v tomto prechode uspieť, čo potvrdzuje rozhodujúci impulz pre konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktorý v novembri vyšiel z pléna komunistickej strany.

Pokiaľ ide o investičné stratégie, vychádzame zo základného predpokladu, že globálny ekonomický rast bude postupne zrýchľovať a že viaceré prechody, ktoré sme spomínali, prebehnú hladko a bez veľkých prekvapení v priebehu procesu. Tento scenár by znamenal negatívny vývoj pre jadrové štátne dlhopisy, ktoré by vykázali záporné reálne dlhodobé výnosy a naopak by pozitívne podporil riziková aktíva, najmä akcie.

Veľká rotácia týkajúca sa akcií vstúpila do svojej počiatočnej fázy v súvislosti s májovým výpredajom dlhopisov a v roku 2014 dôjde pravdepodobne k ďalšiemu posunu smerom k akciám. Stále uprednostňujeme európske akcie: sme presvedčení, že ich ocenenie je v porovnaní s americkými akciami lepšie. Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa trhy, stále zostávame nadvážení v Číne. Avšak, v súvislosti so súčasným ocenením akcií a úrokovým rozpätím, by sme nemali zabúdať, že dlhodobé vyhliadky nominálnych výnosov sú výrazne nižšie ako historické normy – to znamená, že výnosy môžu byť jednociferné. Taktiež selektívnejší prístup, pokiaľ ide o krajiny / sektory a expozície do jednotlivých akcií či dlhopisov, bude kľúčom k identifikácii pridanej hodnoty na trhoch riadených likviditou.

Hlavné riziká tohto scenára sa podľa nášho názoru týkajú neuspokojivého ekonomického
rastu a dramatického neočakávaného rastu úrokových sadzieb v dôsledku chybnej politiky. Okrem toho, volatilita je na historických minimách, a to ako v prípade akciových, tak aj dlhopisových trhov. Negatívne prekvapenie by tak mohlo pôsobiť ako katalyzátor pre náhle prudké pohyby trhu. Z tohto dôvodu sa domnievame, že v roku 2014 bude základným kameňom našej investičnej stratégie flexibilný a aktívny prístup k trhu, v kombinácii so zvýšeným dôrazom na riadenie rizík, s cieľom ochrániť v maximálnej možnej miere hodnotu portfólia našich investorov.

Přečtěte si kompletní Pioneer Investments Outlook 2014

Pripravil: Pioneer Investments, Financial Communication team. Uvádzané informácie vychádzajú z údajov platných k 16. decembru 2013.

UPOZORNENIE:
TENTO DOKUMENT MÁ LEN INFORMATÍVNU POVAHU, NEPREDSTAVUJE PROSPEKT, PONUKU, INVESTIČNÉ ODPORÚČANIA ANI INÚ INVESTIČNÚ SLUŽBU.
Všetky informácie v tomto dokumente majú len informatívny charakter, predstavujú názory skupiny Pioneer Investments v dobe, kedy bol materiál vypracovaný a môžu byť aj bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek menené na základe trhových a ďalších podmienok a neobsahujú žiadnu záruku, že sa krajiny, trhy a sektory budú vyvíjať tak, ako je v dokumente naznačené.
Hoci informácie a dáta obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré skupina Pioneer Investments pokladá za spoľahlivé, žiadna zo spoločností skupiny Pioneer Investments ani s ňou spriaznená osoba nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti tohto dokumentu a na tento dokument ako taký by nemalo byť odporúčané a nemal by slúžiť namiesto nezávislého úsudku.
Predmetné oznámenie nepredstavuje ponuku, osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčania, ktoré by zohľadňovali individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácii, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku. Toto oznámenie nepredstavuje ani právne či daňové poradenstvo.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému, investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú tiež vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Návratnosť investovaných prostriedkov nie je v žiadnom prípade zaručená.

Pioneer Investments je obchodné označenie spoločnosti Pioneer Global Asset Management, SpA, jediného akcionára Spoločnosti a skupiny jej dcérskych spoločností.